Turizmu Komunitario Dokumentasaun Hakarak Tuir Inagurasaun Centro Treinamento e Recursos Ambientais, Hera, Dili Demétrio Amaral: Centro ne’e…sei sai mos Monumentu Moris ba luta defende meiu-ambienti… Guarda ita nia saúde no salva ita nia Mundu liu husi atividade Sepedaria

Desenvolvimetu Turismo de Base Komunitariu

Artigu husi Pedrito Vieira

TURISMU EKOLOGIKU iha MAUBARA NO MAUBISE


Komunidade lubun ida iha Maubise no Maubara oras ne’e dadauk desenvolve hela projeito ida ho konseto Trismo de Base Komunitariu. Filosofia husi projeitu ne’e mak oinsa hakbi’it komunidade iha area rua ne’e hodi valorisa rekursu natrurais ne’ebe sustentavel iha parte kultura no ekologiku.


Grupu rua ne’e mak  Hakmatek Maubise no Laloran Maubara maneja fatin no desenvolve akomodasaun ho modelho arsitektura tradisional  sai nudar fatin destinu  turismo ekologiku. Fatin rua ne’e furak tebes no fresku los hodi dada ema mai gasta sira nia tempu viasen iha centru turismu komunitariu ne’e. . Hakarak hatene liu tan , Brosur sei esplika oituan kona ba fatin rua n’e. Broshur Maubesi.pdf no Broshur Maubara.pdf

Potensia ekonomia ida nebe’e bele hamosu oportunidade ekonomiku ba komunidade maka turismo de  base de komunitario. Saida maka turismo base de komunitario. Molok  atu hatutan informasaun ba maluk sira nebe’e iha intereses ba negosio turismo nian, dahuluk ita koko koinese didiak saida maka konseitu husi turismo komunitario ne’e. Iha konseitu ne’e esplika katak aksaun ida  hodi  promove desenvolvimentu turismo baseia ba partisipasaun maximu husi komunidade nebe’e as tebes no bele responsabilisa husi aspeito social no ekologika. Karik konseitu ne’e bele promove iha Timor Leste? Desenvolvimetu Turismo de Base Komunitariu.pdf

Lansamentu Livro  “KOMUNIDADE NIA LIAN KONA-BA RAI”  No  “REGISTU RAI NO JUSTISA RAI IHA TIMOR LESTE”